Chọn tài khoản BTC hoặc USDT
Tài khoản BTC
Tài khoản USDT
  Loại hợp đồng Tỉ lệ chi trả Giá thay đổi mỗi 1 USD Đóng hợp đồng Đòn bẩy tối đa Giá tham chiếu Thành phần chỉ số giao ngay Chỉ số giá giao ngay có trọng số Khung thời gian cấp vốn Giá trị hợp đồng tối thiểu Tham chiếu thanh lý Cơ chế lỗ của hợp đồng Người Khớp Lệnh Phí khớp lệnh

Kiếm tiền cả khi thị trường đi lên và đi xuống

Bạn có thể mua một hợp đồng có giá trị gấp 200 lần số vốn đã nạp vào tài khoản

Giá tăng

Chart - prices goes up

Giá giảm

Chart - prices goes down
Giá tăng
Giá giảm

Trang web có sử dụng cookies. Bạn có thể tìm hiểu thêm Chính sách Cookies